0700 40 800

Системи по качество

Интегрирана система за управление
ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 27001:2013 / ISO 20000-1:2011

Нашата мисия е не само да решаваме техническите проблеми на клиентите си, но и да развиваме тяхната инфраструктура, да подобряваме уменията им за работа с техниката и софтуера и подпомагаме бизнеса им за постигане на по-висока ефективност.

За реализирането на тази цел, в организацията е внедрена интегрирана система за управление съгласно изискванията на стандарти ISO 9001:2015, ISO 27001:2013, ISO 20000-1:2011 и ISO 14001:2015, която се осланя със следните принципи:

Политика за управление на БГСервиз

Максимално удовлетворяване на изискванията на клиента чрез постоянно подобряване на качеството на продуктите и услугите в съответствие с действащите национални и международни стандарти

Предлагане на услуги с гарантирани нива на изпълнение, прилагайки персонален и иновативен подход, висок професионализъм и ефективна комуникация

Постоянно повишаване на квалификацията на служителите, въвеждане на нови технологии в работата на фирмата и постигане на партньорски взаимоотношения с водещите фирми на световно ниво.

Гарантиране на конфиденциалност, цялостност и достъпност на клиентска и фирмена информация чрез прилагането на одобрени ограничения върху достъпа и разкриването на информация;

Осигуряване на непрекъснатост на бизнес процесите чрез планиране на превантивни мерки и допълнителен капацитет;

Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда при извършване на планираните от БГ Сервиз дейности чрез приемане на дългосрочни и краткосрочни програми;

Като управители на БГСервиз ООД ДЕКЛАРИРАМЕ личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика и гарантираме, че изложените принципи са известни на всички служители, че те разбират техния смисъл и значение и участват в изработването и подобряването на процедурите и работните инструкции. Призоваваме всички доставчици, подизпълнители и клиенти на Организацията да се съобразяват с декларираните в политиката ангажименти на ръководството по отношение на качеството, информационната сигурност и околната среда.

Политиката за управление може да свалите от тук